Placeholder image

Placeholder image TIPlife-iService

เงื่อนไขและข้อตกลง

“ I service” หมายถึง การให้บริการข้อมูลกรมธรรม์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านทางช่องทางอื่นๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต เพื่อให้บริการข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียดผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยของผู้ใช้บริการ และการให้บริการอื่นๆ ที่บริษัทจะมีขึ้นในอนาคต

ผู้ขอใช้บริการยินยอม ตกลงปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ “ I service” ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท ทิพย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการ “ I service” โดยใช้รหัสประจำตัว (USER ID)ซึ่งหมายถึงหมายเลขในบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ใช้บริการ และรหัสผ่าน (Password)ที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการเข้าใช้ บริการ “ I service” ของบริษัทตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

• การใช้บริการใดๆ ใน “ I service” หากกระทำโดยใช้รหัสประจำตัว (USER ID) และรหัสผ่าน (Password)ของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวนั้นมีผลสมบูรณ์ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใดๆ และให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการกระทำที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ เว้นแต่ผู้ใช้บริการได้มีการพิสูจน์ว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้กระทำหรือใช้บริการดังกล่าว อนึ่ง ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าในกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง หรือความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้น และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่นำเหตุดังกล่าวไปเป็นข้ออ้าง ยืนยัน และ/หรือใช้เป็นหลักฐานโต้แย้ง หรือฟ้องร้องกับบริษัทแต่ประการใดทั้งสิ้น

• ผู้ใช้บริการทราบดีว่ารหัสประจำตัว (USER ID) และรหัสผ่าน (Password)นี้เป็นข้อมูลลับเฉพาะของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีและไม่เปิดเผยหรือมอบให้กับบุคคลอื่น

• ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าการให้บริการ “ I service” ของบริษัท ต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการ และอาจล่าช้าเนื่องจากระบบ การสื่อสารขัดข้อง การซ่อมแซมระบบ ซึ่งอาจไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องการได้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องให้บริษัท รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าใดๆ ในขั้นตอนของการดำเนินการ

• การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการ เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ที่อยุ่ ที่ทำงาน สถานที่ติดต่อ เป็นต้น ที่ทำผ่าน “ I service” บริษัทจะถือว่าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่าน “ I service” เป็นข้อมูลล่าสุดของผู้ใช้บริการ

• ผู้ใช้บริการยอมรับและยินยอมที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไข ประกาศหรือข้อกำหนดใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมที่ บริษัทประกาศผ่านเว็บไซด์ หรือทางช่องทางอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

• ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำสำเนา ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือกระทำการใดๆ ต่อข้อมูล เครื่องหมายการค้าหรือการบริการ สัญลักษณ์ รูปภาพ กราฟิก ในเว็บไซด์ของบริษัท หรือ “ I service” รวมทั้งนำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไปเปิดเผยหรือเผยแพร่หรือกระทำการใดที่อาจทำให้บริษัท ได้รับความเสียหายได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

• บริษัทจะเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อดำเนินการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท การดำเนินการและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย การจัดเก็บเบี้ยประกันภัยและรวมถึงช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่บริษัทมีต่อผู้ใช้บริการ และส่งมอบบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด และตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นผู้เสนอขายประกันให้กับผู้ใช้บริการ รวมทั้งคู่สัญญาของบริษัทที่ถูกว่าจ้างเพื่อทําการตลาด ประชาสัมพันธ์ และ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

• ผู้ใช้บริการยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้กับบริษัท เป็นข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

• บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

• ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการของบริษัทได้โดยการติดต่อเข้ามายังบริษัทผ่านโทร....

ข้าพเจ้าได้ทำการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ “ I service” ของบริษัท โดยข้าพเจ้าได้รับทราบ ยอมรับและตกลงผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการบริการ “ I service” ตามที่ระบุ ข้างต้นทุกประการ

  ยอมรับข้อตกลง